Pure Energy Yoga - Poweryoga

Algemene voorwaarden/ Terms & conditions

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • 1.1 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 • 1.2 Pure Energy Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.
 • 1.3 Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
 • 1.4 De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.
 • 1.5 Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen plaatsvinden.
 • 1.6 Roken is niet toegestaan.
 • 1.7 mobiele telefoons/semafoons dienen tijdens de yoga-les uitgeschakeld te worden.
 • 1.8 Pure Energy Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
 • 1.9 Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

 

2. Lidmaatschap en betaling

 • 2.3 Een abonnement is niet overdraagbaar.
 • 2.4 Restitutie voor gemiste lessen/workshops/trainingen is niet mogelijk.
 • 2.5 Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Pure Energy Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

3. Annulering door deelnemer

 • 3.1 De deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een workshop te annuleren doch alleen per ingezonden mail.
  Bij annulering van minimaal 12 weken voor de aanvang, zullen er 25 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
  Bij annulering van 6 weken of minder voor aanvang van de training/opleiding/workshop wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.
  Dit bedrag kan niet worden verrekend bij een nieuwe inschrijving en er kan niet worden geschoven naar een andere training/workshop.
 • 3.2 Annulering van een reeks van workshops/trainingen is alleen mogelijk minimaal 12 weken voor aanvang van de eerste workshop in de reeks, er zullen er 25 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • 3.3 Annulering op grond van letsel of ziekte is mogelijk. In dit geval dient een medische verklaring van een dokter of behandeld arts overlegd te worden. Er zullen dan geen annuleringskosten in rekening gebracht worden
 • 3.4 Indien een opleiding of workshop door Pure Energy Yoga wordt geannuleerd, bijvoorbeeld vanwege onder-inschrijving, krijgt u hier zo spoedig als mogelijk bericht over (ten laatste 14 dagen voor aanvang) en wordt het eventuele reeds betaalde lesgeld binnen 14 dagen geretourneerd.
 • 3.5 Het aanbod is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping vanwege fouten in de berekening van de kosten of van andere fouten is toegestaan.
 • 3.6 De deelnemer dient bij het inschrijven c.q. sluiten van de overeenkomst met Pure Energy Yoga alle voor de boeking relevante gegevens van de deelnemer en eventuele mededeelnemers te verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de deelnemer is Pure Energy Yoga niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
 • 3.7 Deelnemers aan een retreat/vakantie dienen te beschikken over een goede gezondheid, fysiek en mentaal, en conditie. Indien u als reiziger twijfelt of een activiteit voor u geschikt is, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen.
 • 3.8 De prijzen van gereserveerde/geboekte diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemer worden doorgegeven en doorberekend.
 • 3.9 Pure Energy Yoga is niet aansprakelijk voor reiskosten geboekt bij derden.
 • 3.10 Pure Energy Yoga adviseert de deelnemer aan een yogavakantie een eigen annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten.
 • 3.11 De vakanties/retreats vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Doorgang van de reis wordt bevestigd ij het behalen van het minimum aantal deelnemers. In geval van annulering door Pure Energy Yoga zal dit uiterlijk 1 maand voor aanvang van de reis worden gecommuniceerd per email aan de reizigers. Pure Energy Yoga behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de reis te annuleren.
 • 3.12 In geval van annulering door Pure Energy Yoga zal het betaalde bedrag binnen 7 werkdagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de deelnemer
 • 3.13 Pure Energy Yoga is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de op de website omschreven retreat.
 • 3.14 Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf.
 • 3.15 Pure Energy Yoga sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op het de retreat, training of workshop. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.3.17 Door het verzenden van de aanmelding verklaart de inschrijver zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

  3. Cancelation by participant

 • 3.1 The participant has the right to cancel his/her participation for a workshop/training/retreat through e-mail or by phone.
  Cancellation at least 12 weeks before the start of a workshop/training/retreat, you will be charged 25 euro administration costs.
  Cancellation between 12 to 6 weeks before the start, a 50% refund will be provided. Cancellation less than 6 weeks before the start of a training/workshop there will be NO refund provided.
   
  Cancellation doesn’t give right to participate in a similar training.
  For the Sarah Lo training:
  No refunds for cancellations within 12 weeks of training.
  Non refundable deposit of Euro 200.
  No transfers or credits to other trainings or between persons.
  No refunds for withdrawals due to unforeseen circumstances.
  The refund policy is firm
   

  4. Kleding

  • 4.1 Het dragen van schoeisel in de oefenzaal is niet toegestaan.

   

  5. Drank en etenswaren

  • 5.1 In de oefenzaal is het niet toegestaan te eten.
  • 652 Drank in de oefenzaal mag uitsluitend in een goed afsluitbaar flesje of bidon.

   
  6. Nieuwsbrief

  • 6.1 Bij het inschrijven voor een les wordt je automatisch toegevoegd aan ons ledenbestand en zul je onze periodieke nieuwsbrief ontvangen. Mocht je deze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen dan kan je je via de link in de nieuwsbrief weer uitschrijven.